ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์