ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ณ ศูนย์อาหารกลางคืน

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ณ ศูนย์อาหารกลางคืน นั้น บัดนี้คณะกรรมการดำเนินงานกำกับและดูแลกิจการร้านค้าร้านอาหารได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ จึงขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มาติดต่องานบริหารทรัพย์สิน ส่วนการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 28 เมษายน 2559 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญาและเปิดให้บริการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่มาติดต่อภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.


TOP