ข่าวทั่วไป

โครงการ WMS Business Best Practice Sharing

สำนักวิชาการจัดการจัดโครงการ “WMS Business Best Practice Sharing” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริงในภาคธุรกิจ "คุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ" อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้าประเทศไทย จำกัด อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่จำกัด อสมท. (มหาชน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มาบรรยายในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ สู่อนาคต”

สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ สามารถสำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนิษฐา ทองใบ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7567 2221 หรือ Email: kanittha.th@wu.ac.th

TOP