กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร "โครงการปั่นจักรยานกตัญญู รักพ่อ-แม่ รักษ์ฟ้า รักน้ำ รักแผ่นดิน"