นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล “งานวิจัยสร้างสรรค์ดีเด่น สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์”