ข่าวเด่น

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล “งานวิจัยสร้างสรรค์ดีเด่น สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์”นายกฤษณกร สิงคมาศ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล “งานวิจัยสร้างสรรค์ดีเด่น สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2559 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. รงค์ บุญสวยขวัญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ในผลงานวิจัยเรื่อง “บทบาทของหน่วยงานรัฐ กับ เขตนิคมการเกษตรข้าว ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช”

ทั้งนี้ การพัฒนาผลงานวิจัยของนักศึกษา ถือเป็นบทบาทหลักของหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่ได้ให้ความสำคัญ และมีกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัย การส่งเสริมด้านการขอทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กัน

ประมวลภาพ

TOP