ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Popular Culture in Southeast Asia: "Modernity in Indonesian and Filipino Popular Music" โดย Buni Yani

หลักสูตรเอเชียศึกษา ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาภาษา วัฒนธรรม และสังคมอาเซียน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และกลุ่มวิจัยการเคลื่อนย้ายของผู้คนยุคโลกาภิวัตน์ จัดเสวนาเรื่อง Popular Culture in Southeast Asia: "Modernity in Indonesian and Filipino Popular Music" โดย Buni Yani, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Institute of Cultural Anthropology and Development Sociology, Leiden University and LSPR School of Communication (Jakarta), Indonesia ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 2 อาคารบรรณสารฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Buni is currently finishing his research on the appropriation of pop music of the 1960s/70s in urban Jakarta and Manila. The research focuses on the ways pop music, more specifically rock ‘n roll, has been widely appropriated as cultural practice in both Indonesia and the Philippines.

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 7567 3000 ต่อ 2064


TOP