ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประสานงานอุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานอุตสาหกรรม สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ ทางโครงการฯได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้
1. นางสาวอภิญญา เลาหประภานนท์
2. นายวรสันต์ จันทร์เสถียร
3. นางสาวโอปอล์ สิวะสุธรรม
4. นายอาภัสสร์ ปะลาวัน
5. นางสาวจตุพร สุทธิพันธ์
6. นางสาวฐิติมาศ สุขสวัสดิ์ศักดิ์
7. นางสาวพฤกระยา พงศ์ยี่หล้า

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ในอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

TOP