ข่าวทั่วไป

นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ จำนวน 60 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคนิค งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายต่างๆ โดยได้บรรยายสรุป พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมบริการต่างๆ ของศูนย์ฯ

ประมวลภาพ

TOP