ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัย Interdisziplinäre Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen (IWR), University of Heidelberg และ NECTEC จัดโครงการโรงเรียนฤดูร้อนวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบันวิจัย Interdisziplinäre Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen (IWR), University of Heidelberg ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (LSR NECTEC) จัดโครงการโรงเรียนฤดูร้อนวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (Walailak Computational Science Summer School 2016 หรือ WUCSSS 2016) ให้กับนิสิตและนักศึกษาทุนโครงการ พสวท. รวมทั้งนิสิต นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศและต่างประเทศที่มีความสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณขึ้น ในระหว่างวันที่ 4 - 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 80 คน

การดำเนินการดังกล่าวเป็นหนึ่งในข้อตกลงจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัย Interdisziplinäre Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen (IWR), University of Heidelberg และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการจากนักวิจัยให้กับนักศึกษาทุนโครงการ พสวท.และนักศึกษาปกติของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณในหัวข้อ


• Darcy Flow, Homogenizations: Prof. Dr. Willi Jäger (IWR University of Heildelberg)
• Modeling, Simulation and Visualization of Plant Growth and Applications in Agriculture: Dr.Somporn Chuai-Aree (Prince of Songkla University Pattani Campus)
• Simulations in Futures Markets: Asst.Prof.Dr.Sanae Rujivan (Walailak University)
• Dynamic Process Modeling: Prof.Dr.Katja Mombaur (IWR University of Heildelberg)
• Mechanical Models in Robotics and Biomechanics: Prof.Dr.Katja Mombaur (IWR University of Heildelberg)
• Big Data Analysis in terms of Time and Space Complexities: Prof.Dr.Chidchanok Lursinsap (Chulalongkorn University)
• Reviving the Simplex Algorithm: Asst.Prof.Dr.Krung Sinapiromsaran
• Numerical Simulation and Optimization: Prof.Dr.Hans Georg Bock (IWR University of Heildelberg)
• Parameter Estimation and Optimum Experimental Design: Prof.Dr.Ekaterina Kostima and Dr. Johannes Schlöder (IWR University of Heildelberg)
• Finite Element Methods with Applications to Porous Media Flow: Prof.Dr.Peter Bastian (IWR University of Heildelberg)
• Derivative-Based PDE-Constrained Optimization: Dr.Sirod Sirisup (LSR NECTEC)
• Modeling of Electromagnetic Wave Propagation for Microwave Heating Applications: Asst.Prof.Dr.Mudtorlep Nisoa (Walailak University)


TOP