ข่าวทั่วไป

ขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) โซนอาคารร้านค้า ณ ศูนย์อาหารกลางคืน รับสมัครร้านค้าต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นแก่นักศึกษา อาทิเช่น ร้านมินิมาร์ท, ร้านซักอบรีด, ร้านถ่ายเอกสาร, ร้านเสริมสวย, ร้านซ่อมคอมฯ หรืออื่น ๆ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำเสนอได้ตามความเหมาะสม จำนวน 9 ร้าน

(2) บริเวณศูนย์รวมรถประจำทาง รับสมัคร ร้านคาร์แคร์พร้อมด้วยซ่อมรถจักรยานและจักรยานยนต์ จำนวน 1 ร้าน

(3) บริเวณอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ รับสมัครร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 ร้าน

(4) บริเวณอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม รับสมัครร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน

(5) บริเวณโซนอาคารวิชาการ ระหว่างอาคารวิชาการ 5 และ 6 รับสมัครร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน

ผู้สนใจสามารถโหลดใบคำร้องขอเข้าประกอบการ หรือรับใบคำร้องขอเข้าประกอบการและยื่นใบคำร้องเพื่อสมัครคัดเลือกเข้าประกอบการได้ที่ง านบริหารทรัพย์สิน ส่วนการเงินและบัญชี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (ในวันและเวลาราชการ) และคัดเลือกผู้ประกอบการ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารทรัพย์สินส่วนการเงินและบัญชี โทร.(075)673716-8เอกสารแนบ ใบคำร้อง

TOP