ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่ 2) ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 21 เมษายน 2559 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อเป็นวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP