ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2559 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริหาร สำนักวิชาการจัดการ ในตำแหน่งนักวิชาการ (ด้านธุรกิจจัดนำเที่ยว/การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการ (ด้านธุรกิจที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม) จำนวน 1 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 25 เมษายน 2559 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อเป็นวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP