ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเอกชนให้บริการร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในโครงการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีภารกิจหลักด้านผลิตนักเทคนิคการแพทย์ออกสู่วงการสาธารณสุขและวงการวิชาการมาแล้วมากกว่า 17 ปี ดังนั้น จึงมีความเข้มแข็งด้านวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ มีแผนดำเนินการในโครงการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ โดยมีรูปแบบการให้บริการเป็นศูนย์การให้บริการแบบครบวงจร ( One Stop Service ) ในด้านการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสำหรับเขตพื้นที่ภาคใต้และอาจขยายไปครอบคลุมทั่วประเทศ โดยจะเป็นการให้บริการแบบเชิงรุกสู่ผู้รับบริการโดยตรง ผลการตรวจที่ถูกต้อง รวดเร็ว และได้มาตรฐานสากล โดยมีความร่วมมือกับเอกชน เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ พนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ตรวจสุขภาพประจำปี ข้าราชการและพนักงานราชการของหน่วยงานของรัฐ และพนักงานของบริษัทเอกชนที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจตัวอย่างตรวจของผู้มารับบริการของศูนย์บริการสุขภาพโรงพยาบาลนำร่องมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่จะเปิดดำเนินการในปี 2559

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
1. ต้องเป็นหน่วยงานนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และผลงานในธุรกิจศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
2. ต้องเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ ความสามารถ และความพร้อมในการดำเนินธุรกิจศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ให้ประสบความสำเร็จ
3. ต้องเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทางด้านการเงิน หรือมีแหล่งเงินทุนให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอในการประกอบธุรกิจ
4. ต้องเป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบต่อการประกอบธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

เอกสารหลักฐานในการยื่นข้อเสนอ
หน่วยงานเอกชนที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นบริษัทร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัยฯ จะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
1. เอกสารข้อเสนอโครงการประกอบธุรกิจศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ พร้อมทั้งแผนธุรกิจหรือ แผนการดำเนินงาน
2. หนังสือแสดงหลักฐานการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
3. เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทยื่นข้อเสนอ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หลักฐานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน เช่นงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน ฯลฯ และในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนการเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก ให้แสดงหลักฐานจากสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนด้วย
4. รูปภาพ หรือ วิดีโอ หรือแฟ้มประวัติผลงาน และจำนวนปีที่มีประสบการณ์ในธุรกิจศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
5. แผนธุรกิจหรือแผนการดำเนินงาน
6. ข้อเสนอสิทธิประโยชน์ทั้งในรูปตัวเงินและประโยชน์อื่นๆ ที่จะให้มหาวิทยาลัยฯ

การยื่นข้อเสนอ
หน่วยงานเอกชนที่สนใจจะยื่นข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ให้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ภายในวันและเวลาราชการ โดยให้ปิดผนึกจ่าหน้าซอง ยื่นข้อเสนอด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยัง

1. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 หรือ

2. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/45 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หลักเกณฑ์การพิจารณา
มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน จะใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกดังต่อไปนี้
1. ความสอดคล้องของข้อเสนอ ความน่าเชื่อถือในรายละเอียด ข้อเสนอแนวคิด และความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ยื่นข้อเสนอที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถ และความพร้อมในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจากข้อมูลที่เสนอดังนี้
1.1 โครงการข้อเสนอการประกอบธุรกิจศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
1.2 แผนธุรกิจหรือแผนการดำเนินงาน และความพร้อมในการดำเนินงาน
1.3 โครงสร้างองค์กร และจำนวนบุคลากร
1.4 ระบบงานด้านการบริหารการจัดการและแผนการจัดการความเสี่ยงหรือ Feasibility โดยย่อ
1.5 ความพร้อมทางด้านการเงิน และแหล่งเงินทุนในระยะต่างๆ
1.6 รูปภาพ หรือวิดีโอ และแฟ้มประวัติผลงานที่นำเสนอ

2. ข้อเสนอสิทธิประโยชน์ทั้งในรูปตัวเงินและผลประโยชน์อื่นๆ ที่จะให้มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆ ตามเอกสารหลักฐานในการยื่นข้อเสนอ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมในการเชิญผู้ที่ยื่นข้อเสนอที่ให้บริการเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีศักยภาพ และความพร้อม ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อมาให้ข้อมูล และหรือนำเสนอเพิ่มเติม


TOP