ขอเชิญเอกชนให้บริการร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในโครงการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์