ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสิน GLOBE International Virtual Science Fair

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ. ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ. ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ นางสาวศิริลักษณ์ ชุมเขียว ได้รับคัดเลือกกรรมการตัดสิน GLOBE International Virtual Science Fair เป็น 3 ใน 24 คน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ถึง 9 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

การแข่งขันครั้งนี้ มีโครงงานวิจัยจากทั่วโลกเข้าร่วม 105 โครงงาน โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล $2000 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม GLOBE Annual Conference, Estes Park, USA ในเดือนกรกฎาคม 2559

TOP