ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช