ข่าวทุนการศึกษา

พิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยบัณฑิตศึกษา ระหว่าง มวล-วช.เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 กับ นางสาวสุกัญญา ธีระกูลเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 2 โครงการคือ

1 โครงการวิจัย “สเตรปโตมัยซิส KB1: การจำแนกคุณลักษณะการผลิต การทำบริสุทธิ์ และ ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์” นักศึกษาปริญญาเอกผู้ได้รับทุนคือ นายกิจติศักดิ์ ชววิสิฐ โดยมี รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2 โครงการวิจัย “การพัฒนากระดาษห่ออาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยเชื้อรา Trametes versicolor ผสมน้ำมันหอมระเหย” นักศึกษาปริญญาโทผู้ได้รับทุนคือ นางสาวเบญญาภา ศรีแก้ว โดยมี ผศ.ดร.นฤมล มาแทน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

TOP