พิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยบัณฑิตศึกษา ระหว่าง มวล-วช.