ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์