ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยลักษณ์เข้าร่วมเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่ 30 (1/2559)