ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยลักษณ์เข้าร่วมเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่ 30 (1/2559)

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยลักษณ์เข้าร่วมเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่ 30 (1/2559) เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพ UKM ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน” ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็น Keynote Speaker บรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) เพื่อร่วมมือกันในการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยของเครือข่าย โดยมีสมาชิกเครือข่ายจำนวน 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเวทีเสวนาในครั้งนี้ ได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 3 หัวข้อ ได้แก่

- กลุ่มที่ 1 การพัฒนาบริการวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มที่ 2 การพัฒนาบริการวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มที่ 3 การพัฒนาบริการวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยเวทีเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 3 กลุ่ม โดยแต่ละมีการนำเสนอผลงานและมุมมองในการบริการวิชาการสู่ชุมชนที่หลากหลาย มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป


TOP