ข่าวทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาชีววิทยา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา) ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/2559 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
ก. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์
007 นางสาวอรณิช อินทร์ใจเอื้อ
ข. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา
001 นางสาวสุรางคนา ทัวะนาพญา
006 นางสาวสุภาพร ผ้าสมบุญ

2. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย


TOP