ข่าวเด่น

นักศึกษาม.วลัยลักษณ์เจ๋ง กวาด 5 รางวัลชนะเลิศ เวทีประกวดสหกิจฯภาคใต้ตอนบน

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล เวทีการประกวดสหกิจศึกษาในงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด  ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ในฐานะรักษาการแทนประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 8 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ให้มีเวทีนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจากการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงก่อนสำเร็จการศึกษา ตลอดจนเป็นการค้นหาตัวแทนของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ไปประกวดระดับประเทศต่อไป  ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัยรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานอย่างเป็นทางการสำหรับรูปแบบของงานครั้งนี้ ประกอบด้วยการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่เป็นผู้แทนสถาบันจาก 7 สถาบัน ประกอบด้วย มอ.สุราษฎร์ธานี  มอ.ตรัง  มรภ.นครศรีธรรมราช  มรภ.สุราษฎร์ธานี  มทร.ศรีวิชัย(ไสใหญ่)  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้และ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอผลงานในภาคโปสเตอร์ จำนวน 27 ชิ้นงาน และภาคบรรยาย จำนวน 13 ชิ้นงาน โดยสรุปผลการประกวดในประเภทต่างๆเป็นดังนี้


รางวัลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาแบบบรรยายสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ


ชนะเลิศ

นางสาวกีรติพร แซ่ฮ่ำ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวสุมลฑา เสนชุม
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

รองชนะเลิศอันดับ 2

นายวรยุธ ธงเมือง
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ  คณะวิชาศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รางวัลชมเชย

นางสาวกมลชนก  ศิลากุล
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
นางสาวนวลลออ รักขะพันธ์
สาขาวิชา การตลาด  คณะวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
นางสาวพัชรี ครุฑจ้อน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    คณะวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาแบบบรรยายสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ชนะเลิศ

นายอภิสิทธิ์ ทองนอก
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวกรรณิการ์ นาคขวัญ
นายพีรสุต ศรีสุวรรณ
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

รองชนะเลิศอันดับ 2

นายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รางวัลชมเชย

นางสาวฟารีนัส ซาและ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

รางวัลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาแบบบรรยายสายนวัตกรรมศึกษาดีเด่น

ชนะเลิศ

นางสาวลลิตภัทร จันทร์อำพันแสง
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวธมลวรรณ   เลิศทองคำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รองชนะเลิศอันดับ 2

นายธีรวุฒิ เทพจินดา
สาขาวิชา การบัญชี   คณะวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รางวัลการประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา สายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ


ชนะเลิศ

นางสาวมาริษา  เผือกเดช หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รองชนะเลิศอันดับ 1

นายชาญณรงค์ ถนนแก้ว และ นางสาวพัชรี ปานดำ  สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์                 คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

รองชนะเลิศอันดับ 2

นายภานุวิชญ์ ช่วยสถิตย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน) คณะวิทยาการจัดการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

รางวัลชมเชย

1. นายอรุณชัย ราพฤทธิ์            คณะวิทยาการจัดการ     มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
2. นายธนวัตน์ จันทร์นก  หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลการประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชนะเลิศ

นางสาวปรีญาณี  ซุ่นสกุล หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวกนกวรรณ ชูแก้ว และ นายสุธีพร เกษรพันธุ์ หลักสูตรสัตวศาสตร์      
คณะเกษตรศาสตร์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
(ไสใหญ่)

รองชนะเลิศอันดับ 2

นายวรุฒมิ์ เริงสมุทร       หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลชมเชย

1. นายโชติวัชร ศรีสุวรรณ์ และนายธนศักดิ์ เกตุแก้ว หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
2. นายรวิภาส นามคาน และนางสาวนุสรา สังข์ทอง  หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลการประกวดภาพถ่ายสหกิจศึกษา หัวข้อ “ครั้งหนึ่ง ณ สหกิจศึกษาความประทับใจไม่รู้ลืม”

ชนะเลิศ

นายยุทธนา ราชพิทักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

รองชนะเลิศอันดับ 1

นายอิรฟัน เย็ง สาขาวิชารัฐศาสตร์   สำนักวิชาศิลปศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2

นายอาฟาน เปาะหารง สาขาวิชารัฐศาสตร์  สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ทั้งนี้ผู้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ประเภทนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาแบบบรรยาย ได้รับเงินรางวัล 5,000 , 3,000 , 2,000และ1000 บาท พร้อมด้วยเกียรติบัตร รางวัลภาคโปสเตอร์ ได้รับเงินรางวัล 2,000 , 1,500 , 1,000และ500 บาท  รางวัลการประกวดภาพถ่าย 1,500 , 1,000และ500 ตามลำดับ โดยนักศึกษาที่ได้รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะเป็นตัวแทนของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนเข้าร่วมประกวดในระดับชาติในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม ต่อไปประมวลภาพ

ข่าวโดย : ธีรพงศ์ หนูปลอด
ภาพโดย : นันทพร ขันธศุภหิรัญ

TOP