ข่าวการศึกษา

รับสมัครคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยไปเข้าค่าย The 3rd Asean Future Leader Submit 2016

ส่วนวิเทศสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อไปเป็นตัวแทนเข้าค่าย Asean Future Leader Submit 2016 (AFLES 2016) ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13-24 กรกฎาคม 2559 จำนวน 5 คน

คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ในระดับปริญญาตรี หรือ
2. เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท หรือปริญญาเอก
3. สัญชาติไทย
4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับดี-ดีมาก
5. มีความรู้ และสนใจในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และมีความรู้รอบตัว
6. สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเสนอ หรือพูดแสดงความคิดเห็นบนเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนได้
7. มีความสามารถในการนำเสนอวัฒนธรรมไทยเพื่อการแลกเปลี่ยนในที่สาธารณะได้
8. มีความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และแนะนำคนอื่นได้
9. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดยะยะเวลาที่กำหนด
10. ไม่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม
11. มีหนังสือเดินทาง (Passport) หรือหากยังไม่มี และเป็นผู้ได้รับทุนสามารถเดินทางไปทำหนังสือเดินทางได้โดยไม่มีอุปสรรค

การรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 27 พฤษภาคม 2559
สมัครด้วยตนเองที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหารชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ
สมัครทาง email: cjirapor@wu.ac.th


กำหนดการสัมภาษณ์

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


หลังฐานการสมัคร
สำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

TOP