ข่าวการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คว้า 4 รางวัล ในการนำเสนอเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ 11

 

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการในโครงการเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งทางหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการจำนวน 4 เรื่อง ซึ่งได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทั้ง 4 เรื่อง ได้แก่

1. รางวัลนำเสนอภาคบรรยาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาวกัญญารัตน์ งามเจริญ นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Species composition and diversity of aquatic fauna caught by Stow nets in Pakpaya Bay, Nakhon Si Thammarat Province

2. รางวัลนำเสนอภาคบรรยาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวกาญจนา อ่าวลึกน้อย นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง The study on a change of shrimp farm areas in Leam Ta Lum Phuk, Nakhon Si Thammarat

3. รางวัลนำเสนอภาคบรรยาย รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวจริยา ขาวสม นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง The study on the spawning periods and behaviors of Honey comb coral (Goniastrea retiformis)

4. รางวัลนำเสนอภาคบรรยาย รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ นิลรัตน์ และนางสาวมีนารัตน์ ณ ระนอง นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Assessment of fish swimming performance in varied current speeds: Implications for fishway design


ในการจัดงานเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมงครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมถึง 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (เจ้าภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพรและมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยการจัดเสวนาวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และรับฟังประสบการณ์การทำงาน วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การประมง และเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาอีกทั้งสร้างเครือข่ายบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การประมงเพื่อความร่วมมือทางด้านงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาในอนาคต ซึ่งครั้งต่อไปทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นเจ้าภาพจัดเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 12

ประมวลภาพ


TOP