ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราวคราว) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาอุคสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2559 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ดังนี้

ก.ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(ด้านธุรกิจจัดนำเที่ยว/การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว)

1. รายชื่อ
001 นางสาวกรกมล เกตุด้วง
002 นางสาวพัทธนันท์ กิตติวงศ์นันท์
005 นายกฤชณัท ยี่สุ่นดนตรี
2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 101
อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข.ตำแหน่ง นักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(ด้านธุรกิจที่พัก อาหาร และเครื่องดื่ม)

1. รายชื่อ
003 นางสาวปิญชพร ทิศทองแก้ว
004 นางสาวแสงเดือน แสนคำดี
006 นางสาวฟารีนะ เจะสนิ
2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 101
อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP