ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราวคราว) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ