ข่าวทั่วไป

กำหนดการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีประกาศฯ เรื่อง กำหนดการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ แก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ฉบับลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เข้าร่วมโครงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสามารถส่งผลงานทางวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 รายละเอียดตามกำหนดการ

ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่องานประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 3710

กำหนดการ http://dp2.wu.ac.th/GREEN/Special-compensation2559.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dp2.wu.ac.th/GREEN/Special-compensation2559.pdf

TOP