ข่าวสมัครงาน

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบลูกจ้างชัว่คราว ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ดังนี้

ก.นักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(ด้านธุรกิจจัดนำเที่ยว/การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว)

001 นางสาวกรกมล เกตุด้วง
002 นางสาวพัทธนันท์ กิตติวงศ์นันท์
005 นายกฤชณัท ยี่สุ่นดนตรี

ข. นักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(ด้านธุรกิจที่พัก อาหาร และเครื่องดื่ม)

003 นางสาวปิญชพร ทิศทองแก้ว
004 นางสาวแสงเดือน แสนคำดี
006 นางสาวฟารีนะ เจะสนิ
โดยทั้ง 2 ตำแหน่ง กำหนดสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบใหม่เป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้

- เวลา 09.00 น. สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (ด้านธุรกิจจัดนำเที่ยว/การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว)
- เวลา 10.00 น. สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (ด้านธุรกิจที่พัก อาหาร และเครื่องดื่ม)


TOP