ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

11 พฤษภาคม 2559 : ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์กองทุนความร่วมมือนิวตันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

ด้วยกองทุนความร่วมมือนิวตันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ สหราชอาณาจักรและประเทศไทยได้มีการจัดตั้งกองทุนความร่วมมือนิวตันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมทุนที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น Natural Science, Engineering, Medical, Social Sciences และ Humanities ฯลฯ

- กลุ่มการพัฒนาบุคลากร (People Programme) ครอบคลุมทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น และทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เป็นต้น

- ลุ่มการวิจัย (Research Programme) เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยหรือหน่วยงานในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ

- กลุ่มโครงการประยุกต์ใช้งานวิจัย (Translation Programme) สำหรับส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยนำผลงานวิจัยเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ได้จริงในกลุ่มเป้าหมาย

ต่อมาได้มีการขยายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2559-2560 โปรแกรมทุนภายใต้กองทุนนิวตันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็น 20 โปรแกรมทุนย่อย ภายใต้ 12 โปรแกรมทุนหลัก

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์รายละเอียดกองทุนนิวตัน ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิจัย โดยมีหัวข้อการบรรยาย ประกอบด้วย

- ที่มา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกองทุนนิวตัน
- รายละเอียดโปรแกรมทุนสำหรับประเทศไทย
- เทคนิคการหา UK Research Partners
- การสมัครขอรับทุน: ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร เงื่อนไข/วิธีการสมัคร และหน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับบริหารจัดการโปรแกรมทุนแต่ละประเภท
- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกใบสมัคร
- กรณีศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว เป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ โทร. 3566, 3565 e-mail:dladdawa@wu.ac.th

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์สำรองที่นั่งได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 3566, 3565, 3557 ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP