ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประกาศผลการพิจารณาบทงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 หัวข้อ Research for Well-Being ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ งานประชุมได้พิจารณาบทความที่ส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาบทความ รอบที่ 1 ดังนี้

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสารสนเทศศาสตร์
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร
กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบและศิลปกรรม
หัวข้อพิเศษ : R2I จากงานประจำสู่ผลงานสร้างสรรค์
หัวข้อพิเศษ : ภาษาและการใช้ภาษา
หัวข้อพิเศษ : เศรษฐกิจสร้างสรรค์
หัวข้อพิเศษ : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการสุขภาพ" ครั้งที่ 1
Session 1:Biomedical Science
Session 2: Cancer Biology and Immunomodulation
Session 3: Forecasting Health Impact
Session 4 : Drug and Cosmetics
Session 5: Toxicology and Infectious Diseases: Environmental Factors and Health
Session 6: Nursing Science and Public Health

ผู้เขียนบทความสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์http://wuresearch.wu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3566, 0-7567-3565, e-mail:wuird.walailak@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.wu.ac.th

TOP