ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์