ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016 The Fifth International Conference on Advancement of Development Administration 2016-Social Sciences and Interdisciplinary Studies ในหัวข้อ “ASEAN and Globalization: New Paradigm,Interdependency, Democracy, and Accountability (N.I.D.A.)” ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 – วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษาร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมดังกล่าว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.ICADA2016.nida.ac.th และ ICADA4papers@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์.0-2727-3325-6,0-2727-3612 โทรสาร.0-2375-3985

TOP