ข่าวเด่น

เปิดผนึกความคิด พลังสังคม และอำนาจวรรณกรรม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์จัดเสวนา "เปิดผนึกความคิด พลังสังคม และอำนาจวรรณกรรม: นักเขียนหลายรายวัล" โดยวิทยากร คุณวีรพร นิติประภา เจ้าของผลงานรางวัลซีไรต์ "ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต" และ ภู กระดาษ นักเขียนเข้ารอบรางวัลซีไรต์ เจ้าของผลงาน "เนรเทศ" ดำเนินการเสวนาโดยอาจารย์สุธาทิพย์ โมราลาย อาจารย์หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งมีนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังประมาณ 100 คน

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิด ต่อจากนั้นมีดนตรีบรรเลงจาก ครูศักดิ์ คำทอง และตณะจากโรงเรียนท่าศาลา วงซักกะเลย์ อ่านบทกวีโดย ผศ.ปริทรรศ หุตางกูร นักเขียนซึ่งมีผลงานเข้ารอบรางวัลซีไรต์ ชานนท์ ญาณากร นักเขียน กวีและคอลัมนิสต์ ปิดท้ายด้วยจิระ อุ่นเรืองศรี นักเขียน

หลังจากการบรรยาย ได้เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนซักถาม จากผู้เข้าร่วม เช่น นักอ่าน อาจารย์วิทยา อาภรณ์ นักเขียน และนักศึกษาผู้สนใจอย่างกว้างขวาง

ประมวลภาพ

TOP