มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม (Research Development to Social Engagement)”