ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม (Research Development to Social Engagement)”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม (Research Development to Social Engagement)” จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประชุม สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://rdi.kru.ac.th/conference2016

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์.034-534-030 , 034-633-227 ต่อ 140 โทรสาร 034-534-030

TOP