ประกาศผลการพิจารณาบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 รอบที่ 2 เพิ่มเติม