ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา ธรรมะ นำทาง สร้างชีวิต โดย แทนคุณ จิตต์อิสระ ในวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังเสวนา เรื่อง “ธรรมะ นำทาง สร้างชีวิต”ในวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐น. ณ อาคารเรียนรวม ๕ ห้อง ๕๓๐๑ โดย แทนคุณ จิตต์อิสระ โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้ดังนี้

  

๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.

นักศึกษา บุคลากร ลงทะเบียน ณ อาคารเรียนรวม ๕ ห้อง ๓๐๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๐ น.

พิธีเปิด
- กล่าวรายงาน 
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
- กล่าวเปิดงาน 
อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

๑๓.๑๐ - ๑๓.๑๕ น.

ชม วิดีทัศน์ “เมื่อใจเรา...มีทุกข์

เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๕.๑๕  น.

 เสวนาภาษาธรรม ประเด็น “ธรรมะ นำทาง สร้างชีวิต”
โดย คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ

เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๐๐  น.

 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ในประเด็น  “ธรรมะ การเรียน การทำงาน และความสุขในชีวิต” 
โดย
คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ และ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น และเปิดประเด็นให้ซักถามในหัวข้อ 
“ธรรมะ นำทาง สร้างชีวิต” รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ

๑๖.๓๐ น.

ปิดการเสวนา

*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
(เข้าร่วมงานฟรี ไม่ค่าใช้จ่าย)
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทร ๒๕๕๐, ๐๘๐ ๑๔๕ ๑๐๖๔ โทรสาร ๒๕๐๗
e-mail : cultural.wu@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP