ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบแรก)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบแรก)

ประกาศรายชื่อบุคคลมีสิทธิ์ข้อเขียน หลักสูตร ส.ม.  


แบบฟอร์มรับรองการทำงานฯ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sap.wu.ac.th

TOP