ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 9

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่โดยการเสนอแนะประเด็นเชิงนโยบาย กำหนดกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทย และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของประเทศอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพ การอุดมศึกษาของประเทศและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยได้เกิดปัญหา เรื่องคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา อันเนื่องมาจากการขยายตัวเชิงปริมาณของสถาบันอุดมศึกษาและหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเรื่องค่านิยมเรื่องปริญญา ที่ส่งผลให้อุดมศึกษาแปรสภาพไปสู่การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์ ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา ผู้ปกครอง และประเทศชาติ ดังนั้น นโยบาย กฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องนำไปสู่ การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างรวดเร็ว และทันการณ์ เพื่อลดความเสียหายต่อระบบอุดมศึกษาสังคม และประเทศโดยรวม รวมทั้งป้องกันปัญหาที่จะเกิดในอนาคต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงจัดโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ณ เครือข่ายอุดมศึกษา 9 เครือข่าย เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาและผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีโอกาสพบปะกับผู้บริหาร สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ รับฟังปัญหา/ข้อเท็จจริง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษา สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร
1) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก เดือนเมษายน 2557
2) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เดือนสิงหาคม 2557
3) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เดือนธันวาคม 2557
4) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เดือนมีนาคม 2558
5) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เดือนมิถุนายน 2558
6) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เดือนกันยายน 2558
7) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เดือนธันวาคม 2558
8) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เดือนมีนาคม 2559
9) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เดือนมิถุนายน 2559

ทั้งนี้คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีมติให้จัดการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2559 โดยผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวประกอบด้วย คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

การประชุมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ในการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย
2. เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
3. เพื่อสร้างศักยภาพการทำงานของเครือข่ายอุดมศึกษา

TOP