สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน