ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงการก่อสร้างถนนทางเข้าศูนย์การแพทย์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง กำหนดแล้วเสร็จในปี 2562 นั้น

เนื่องจากในการดำเนินงานดังกล่าวมีแผนการจัดทำถนนทางเข้าศูนย์การแพทย์ เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการ รวมถึงการสัญจรของพนักงาน นักศึกษาและประชาชนบริเวณถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย และเตรียมขุดย้ายต้นยางนาจำนวนหนึ่งที่อยู่ในแนวก่อสร้างถนนด้วย ดังนั้น ที่ประชุมบริหารคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 จึงได้มีมติให้จัดทำเวทีประชาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนดำเนินการก่อสร้างถนนและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่แนวทางที่สร้างสรรค์และมีความเข้าใจร่วมกันต่อไป จึงขอเชิญผู้บริหาร พนักงานและนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP