ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานบริหารทรัพย์สิน)