ผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ “การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานผู้สูงอายุในชุมชน โดยบุคลากรสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช”