ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ “การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานผู้สูงอายุในชุมชน โดยบุคลากรสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช”

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับหน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการ “การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานผู้สูงอายุในชุมชน โดยบุคลากรสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มแรงงานนอกระบบตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านบริการวิชาการด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคม จำนวน 913,900 บาท จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีงบประมาณ 2559 โดยมี ผศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการดำเนินงานหลัก ประกอบด้วย

1. จัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรม “การเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของแรงงานผู้สูงอายุให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน” เพื่อนำไปใช้ในการอบรมให้สามารถใช้ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมราวดี และห้องประชุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และ ดร. อรพันธ์ อันติมานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย จังหวัดสมุทรปราการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เป็นวิทยากรกระบวนการร่วมกับคณาจารย์ของหน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ โดยมีนักวิชาการสาธารณสุข พยาบาล และผู้บริหารจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 11 แห่ง ในพื้นที่อำเภอท่าศาลา เมือง และนบพิตำ เข้าร่วมอบรบ

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการอาชีวอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่ในบริการปฐมภูมิ” เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมราวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากคุณฟาอีซ๊ะ โตะโยะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา คุณอรอนงค์ เอี่ยมขำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช และพันจ่าเอก เดช ชูเกลี้ยง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับคณาจารย์จากหน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ โดยมีนักวิชาการสาธารณสุข พยาบาล และผู้บริหารจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 11 แห่ง ในพื้นที่เป้าหมาย 3 อำเภอเข้าร่วมอบรบ พร้อมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเนื่องในวันสงกรานต์

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาท อสม. ต่อการพัฒนางานอาชีวอนามัยในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ” โดยหน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ ร่วมกับหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน และ 3-4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับอาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม อาจารย์มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานอาชีวอนามัยในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ กับพันจ่าเอกเดช ชูเกลี้ยง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เป้าหมาย 3 อำเภอเข้าร่วมอบรบ จำนวน 235 คน

4. การประเมินความเสี่ยงแรงงานผู้สูงอายุ ในพื้นที่เป้าหมาย 3 อำเภอ รวม 33 หมู่บ้าน จำนวน 800 คน ซึ่งจะดำเนินงานในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559
ผลการดำเนินงานของโครงการฯ นำสู่การพัฒนาบุคลากรสุขภาพภาคประชาชนและการพัฒนางานอาชีวอนามัยในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ เชื่อมโยงกับแผนงานวิจัยการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานสูงอายุในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นระยะเวลา 2 ปี แผนงานวิจัยดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

บรรยากาศการดำเนินโครงการบริการวิชาการฯ 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sap.wu.ac.th

TOP