ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการเป็น Keynote speakers for the Midwest Regional GLOBE Science Fair, Midwest United Statesศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ. ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ. ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในงาน Midwest Regional GLOBE Science Fair ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื้่อว้นที่ 14 พฤษภาคม 2559 ผ่านระบบTeleconference ในหัวข้อเรื่อง “ทำไมต้องศึกษาโปรโตคอลยุง” ให้กับนักเรียนจาก 10 รัฐ เพื่อนำเสนองานวิจัยระดับโรงเรียน โดยนำเสนอโปรโตคอลยุง ซึ่งเป็นโปรโตคอลใหม่ของโครงการ GLOBE โดยมี รศ. ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ. ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ร่วมกับ Prof. Elena Sparrow and Prof. Becky Boger เป็นนักวิทยาศาสตร์ในโครงการ นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรโตคอล ตัวอย่างคำถามวิจัย และการนำมาเชื่อมโยงกับ Climate Change และ โรคต่างๆ ที่มียุงเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย ซิกา เป็นต้น ในการนำเสนอครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากครูและนักเรียนที่เข้าฟังเป็นอย่างมาก

TOP