ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้ไปนำเสนอแบบปากเปล่าในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5