ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้ไปนำเสนอแบบปากเปล่าในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ. ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ. ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินีและมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาเอก และนักวิจัยทุน Post-doc WU สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าที่งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 5 จำนวน 9 เรื่อง ดังนี้ รศ. ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ. ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี Dr. Fahmida Wazed Tina, ดร. เปรมฤดี นุ่นสังข์, นส. ศิริลักษณ์ ชุมเขียว นางอนันตนิจ ชุมศรี นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์ นายพีรวิชญ์ เควด นางสาวอรปรางค์ สุทธเกียรติ ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร

TOP