มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ชี้แจงเรื่อง การล้อมย้ายต้นไม้