ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ชี้แจงเรื่อง การล้อมย้ายต้นไม้

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการศูนย์การแพทย์ ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง กำหนดแล้วเสร็จในปี 2562 เนื่องจากในการดำเนินงานดังกล่าวมีแผนการจัดทำถนนทางเข้าศูนย์การแพทย์ เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการ รวมถึงการสัญจรของพนักงาน นักศึกษาและประชาชนบริเวณถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย และเตรียมขุดย้ายต้นยางนาจำนวนหนึ่งที่อยู่ในแนวก่อสร้างถนน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่า โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในขั้นตอนการออกแบบได้มีการสำรวจสภาพพื้นที่จริง ศึกษาความเหมาะสมตลอดจนศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จึงสามารถกำหนดเป็นรูปแบบสำหรับการก่อสร้าง ซึ่งถนนทางเข้าอาคารศูนย์การแพทย์ตามรูปแบบมีต้นยางนาอยู่ตลอดแนวถนน ในรายการประกอบแบบงานสาธารณูปโภคภายนอกจึงได้กำหนดว่า “ต้นไม้ที่เป็นไม้สงวนตามกฎหมาย หรือไม้อนุรักษ์ไว้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญมาโอบล้อม และนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดโดยไม่เกิดความเสียหาย และมีการบำรุงรักษาจนกลับสู่สภาพเดิม”

การดำเนินการในขั้นตอนการก่อสร้าง สภาพพื้นที่จริงมีต้นยางนาอยู่ในแนวก่อสร้างถนนตลอดแนว เพื่อลดผลกระทบข้างต้น จึงได้ดำเนินการปรับเลื่อนแนวถนนจากแบบเดิมร่นไปด้านหลังอีก 5.50 เมตร เพื่อให้การล้อมย้ายต้นไม้มีจำนวนน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามก็ยังมีจำนวนต้นยางนาและต้นไม้อื่นๆที่ต้องล้อมย้ายอีกประมาณ 200 ต้นเศษ เพื่อให้การล้อมย้ายต้นไม้มีความเรียบร้อยเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1.ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแบบแสดงจำนวนต้นไม้ที่ขอล้อมย้าย ให้พิจารณาก่อนดำเนินการ

2. ผู้ดำเนินการล้อมย้าย จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีผลงานการล้อมย้ายต้นไม้ในลักษณะเดียวกันกับโครงการ โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดผู้ดำเนินการล้อมย้ายให้พิจารณาก่อนดำเนินการ

3.ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนและขั้นตอนการดำเนินการล้อมย้ายโดยละเอียด ให้พิจารณาก่อนดำเนินการ

ขณะนี้ผู้รับจ้างเสนอแบบแสดงจำนวนต้นไม้ที่ขอล้อมย้าย ตามขั้นตอนที่ 1 แต่ในการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ยังไม่ดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา ศิษย์เก่า พนักงาน คณาจารย์ ประชาคมนครศรีธรรมราช และผู้สนใจทุกภาคส่วน โดยสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาได้ที่ http://wuhospital.wu.ac.th/page/th/faq และในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ได้จัดทำเวทีประชาคม ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนดำเนินการก่อสร้างถนนและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่แนวทางที่สร้างสรรค์และมีความเข้าใจร่วมกันต่อไป จึงขอเชิญผู้บริหาร พนักงาน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม


TOP