ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มวล.สุดเจ๋งคว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้าน Best Paper

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) สุดเจ๋งคว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้าน Best Paper ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมีทีมนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มวล.ได้รับรางวัลจำนวน 2 ทีม ได้แก่

ทีมที่ 1 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้าน Best Paper หัวข้อวิจัยที่นำเสนอ : แหล่งเงินทุนและศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบอาชีพหาบเร่ แผงลอย ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
สมาชิกในทีมงานวิจัย
1. นางสาวสิราวรรณ บัวขนาบ
2. นางสาวอรัญญา เลขาลักษณ์
3.นางสาวมนต์ศิริ คงยิ้ม
4.นางสาวสุประวีณ์ ศรีคง
5.นางสาวเสาวคนธ์ ช่วยนุกูล
6.นางสาวพิชยา เคล้าคลิ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม :
อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้าน Best Paper หัวข้อวิจัยที่นำเสนอ : แหล่งเงินทุนและศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบอาชีพสวนยางพารา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สมาชิกในทีมงานวิจัย
1.นางสาวพัชริดา รอดเกิด
2. นางสาวอริญา เนียมสงค์
3.นางสาวเกษร เหมรังษี
4.นางสาวพัชริดา รอดเกิด
5.นางสาวอรวรรณ ขุนดำ
6.นายมนต์คนธ์ ณ พัทลุง
7.นางสาวสุพัตรา วัฒนะชัย
อาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม :
อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ทิพยนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/site/readnews?id=192

TOP