ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/๒๕59 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 6 ราย นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(ด้านธุรกิจจัดนำเที่ยว/การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวกรกมล เกตุด้วง
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นายกฤชณัท ยี่สุ่นดนตรี

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(ด้านธุรกิจที่พัก อาหาร และครื่องดื่ม)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวฟารีนะ เจะสนิ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวแสงเดือน แสนคำดี

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP