ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง วิทยาศาสตร์โบราณคดี เพื่อพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมการเรียนการสอน

จากการที่ภาคใต้ มีพื้นที่แหล่งอารยธรรมเก่าแก่หลายแห่ง การพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โบราณคดี จึงสามารถ สร้างคุณค่าทางวิชาการจากองค์ความรู้ใหม่ในวารสารนานาชาติ ควบคู่กับ สร้างคุณค่าทางจิตใจจากความเข้าใจมรดกที่ผ่านกาลเวลาของพื้นที่

ในโอกาสลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ทั้งด้านมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ทิศทางนโยบาย เพื่อสร้างความคิดเชิงบูรณาการ พัฒนาการวิจัย และ ส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกัน ระหว่างสถาบัน ในวันพุธที่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 9:00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารฯนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามหัวข้อดังนี้

1) บรรยาย เรื่อง วิทยาศาสตร์โบราณคดี: ความสำคัญและทิศทางในอนาคต
โดย ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข หัวหน้าหน่วยวิจัยโบราณคดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2) บรรยาย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนศึกษาตัวอย่างโบราณคดี
โดย ดร. จารุ จุติมูสิก นักวิจัยหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3) บรรยาย เรื่อง ทิศทางการวิจัยท้องถิ่นภาคใต้ในทางวิทยาศาสตร์โบราณคดี
โดย อ. บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายสามารถแจ้งความประสงค์ทางอีเมลล์ของคุณสุนันทา เมืองทรัพย์ (mtsunanta@gmail.com)


TOP