ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 9/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
001 นางสาวยุพรัตน์ ขาวเอี่ยม
002 นางสาวโอปอล์ สิระสุธรรม
003 นางสาวไปรลาภา ภักดีดวง
004 นางสาวสุกัญญา อะหลี
005 ดร.อรรถกร พรมวี
006 นางสาวศศิธร เลาหกุล

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์สอบข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


TOP