ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ดังนี้
009 นางสาวภัสราภรณ์ พุมดวง
104 นายพีระภัทร สาระนันท์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 มิถุนายนุ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์สอบข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


TOP