ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการครัวสาธิต)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ (ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการครัวสาธิต) ดังนี้

001 นางรจนา สายวารี
003 นางสาวสุวรรลี ทองใบใหญ่

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์สอบข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

TOP