ผศ.ดร.จอม สุวรรณโณ เข้ารับประทานรางวัลพยาบาลดีเด่นจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลีฯ