ข่าวเด่น

มวล.-มรภ.สงขลา-มรภ.นครศรีฯ จับมือร่วมวิจัยวิทยาศาสตร์โบราณคดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) สงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) นครศรีธรรมราช จับมือลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย การเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรและการใช้ทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์โบราณคดีร่วมกัน

วันนี้(18พฤษภาคม 2559) ที่ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนายบรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสถาบันและพัฒนา มรภ.สงขลา ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มรภ.นครศรีฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย การเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรและการใช้ทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์โบราณคดี โดยมีดร.วรรณสาสน์ นุ่นสุข หัวหน้าหน่วยวิจัยโบราณคดี ม.วลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มรภ.สงขลา ตลอดจนผู้บริหารและคณาจารย์ นักศึกษาจากทั้ง 3 สถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามในครั้งนี้ ทั้ง 3 สถาบัน มีข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา สนับสนุนการศึกษาวิจัย การเรียนการสอน สนับสนุนให้พัฒนาบุคลากร การใช้ทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์โบราณดีในเขตพื้นที่ภาคใต้ คาบสมุทรมลายู รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกัน โดย มรภ.สงขลา จะให้การสนับสนุนเครื่องมือ Thermoluminescence(TL) สำหรับการกำหนดอายุทางด้านโบราณคดี ม.วลัยลักษณ์สนับสนุนเครื่องมือ Field Emission Scanning Electro Microscope (FESEM) สำหรับถ่ายภาพตัวอย่างโบราณคดี และสนับสนุนบุคลากรในการใช้เครื่องมือและพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือ TL ส่วน มรภ.นครศรีฯ สนับสนุนวิชาการด้านโบราณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้แสงซินโครตรอนวิเคราะห์ตัวอย่างทางโบราณคดี

โอกาสเดียวกันนี้ ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข ได้บรรยายเรื่อง วิทยาศาสตร์โบราณคดี: ความสำคัญและทิศทางในอนาคต ดร. จารุ จุติมูสิก นักวิจัยหลังปริญญาเอก ม.เทคโนโลยีสุรนารี บรรยายเรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนศึกษาตัวอย่างโบราณคดี อ.บรรจง ทองสร้าง บรรยายเรื่อง ทิศทางการวิจัยท้องถิ่นภาคใต้ในทางวิทยาศาสตร์โบราณคดี ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP